Welcome to











111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111








 

วีดิโอ

วัดน้ำตกเขาโพธิ์ทอง ม.1 ต.ไชยราช

อ.บางสะพานน้อย จ.ประจวบคีรีขันธ์

ข้อมูลการเดินทางไปทำบุญ

งานปิดทองฝังลูกนิมิตผูกพัทธสีมา

ปี 2559










ประชาสัมพันธ์งานผูกพัทธสีมา ปิดทองฝังลูกนิมิต ปี 2559



                                          



 

ประชาสัมพันธ์งานวัดทั่วไป